เมื่อกล่าวถึงวัดต้าฉือเอินซึ่งสมณะเสวียนจั้งใช้เป็นสถานที่แปลพระคัมภีร์ไปแล้ว  (รายละเอียดติดตามได้จาก link นี้)  

 อยากจะเล่าถึงซีอาน(西安) หรือฉางอัน (长安) มหานครเก่าแก่โบราณในอดีต เป็นที่ตั้งเมืองหลวงยาวนานกว่า 1200 ปี นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว(ก่อนค.ศ. 195 ปี) จนถึงสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 775 ปี) เป็นมหานครนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุคสมัยราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคที่สังคมการเมืองวัฒนธรรมเจริญรุ่งเรืองยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีน   

IMG_1837
 
สภาพกำแพงเมืองในนครซีอานปัจจุบัน

 เมื่อเราไปถึงซีอาน เราจะเห็นร่องรอยของกำแพงเมืองทั้งสี่ทิศ (เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก )  และคูเมืองล้อมรอบกำแพงเมืองหลวง เมื่อเดินไปตามกำแพง จะรับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ อลังการ และบนกำแพงแต่ละทิศจะมีอาคารสูงบนกำแพงเพื่อไว้ดูข้าศึกมาประชิดเมือง  มีประตูขึ้นไปสู่กำแพงจากด้านใน   แต่ละประตูมีขนาดใหญ่ กำแพงสูง 10-12  เมตร ฐานล่างของกำแพงมีความหนา 15-18 เมตร ส่วนบนมีความหนา 12-14 เมตร  กำแพงยาวจากตะวันออกไปตะวันตก 4,256 เมตร และจากเหนือไปใต้ 2,708  เมตร และยังมีกำแพงชั้นนอก 13.94 กิโลเมตร

 กำแพงโบราณนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง แต่ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและมีการบูรณะในโดยกองทัพปลดแอกจีนซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปัจจุบันกำแพงเมืองยังอนุรักษ์ไว้ บางส่วนก็ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ หรือสนามพักผ่อนของประชาชน และการสร้างบ้านเรือนบริเวณรอบกำแพงเมืองในปัจจุบัน จะสร้างกลมกลืมให้เข้ากับสถาปัตยกรรมในยุคราชวงศ์ถัง 

IMG_1847
สภาพบ้านเรือนภายในกำแพง ซึ่งเน้นสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับยุคราชวงศ์ถัง
ปัจจุบันเป็นที่พักของนักท่องเที่ยว และของวัยรุ่น คล้ายถนนข้าวสาร ในกรุงเทพฯ
 
 
IMG_1868
 
สภาพกำแพงเมืองด้านนอกจะเห็นคูน้ำล้อมรอบกำแพงเมือง และป้อมบนกำแพงซึ่งในอดีต
มีไว้เพื่อตรวจตราข้าศึก  ปัจจุบันบริเวณโดยรอบกำแพงเมืองกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

 
 IMG_1861
คูน้ำล้อมรอบกำแพงนอกแมือง จะเห็นธุรกิจเรือนำเที่ยว และมองเห็นอาคารชุดซึ่งเป็นที่พักอาศัย    ของคนจีนเกิดขึ้นจำนวนมาก  นครซีอานกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 
 
 
 
บรรยากาศในเมืองซีอาน ดูมีบรรยากาศของเก่าผสมผสานกับใหม่ และยังมีงานศิลปะ ปฏิมากรรมต่าง ๆ ที่แสดงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของยุคราชวงศ์ถังโดยเฉพาะการเชิดชูคุณงามความดีของจักรพรรดิถังไท่จง (唐太宗) บริเวณเกาะกลางถนนใกล้กับวัดต้าฉือเอิน  เนื่องจากในยุคของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งเศรษฐกิจ การค้า ศิลปะวัฒนธรรม และศาสนาของพระองค์ยังเป็นต้นแบบการบริหารปกครองบ้านเมืองให้จักรพรรดินีบูเช็คเทียน (武则天)
 
21
ปฏิมากรรมจำลองจักรพรรดิ์ถังไท่จง(唐太宗) 
 

ในยุคสมัยนั้นราชวงศ์ถังวัดที่สำคัญวัดหนึ่ง คือวัดฝ่าเหมินซื่อ (法门寺) เพราะในยุคสมัยราชวงศ์สุยถัง มีการจัดขบวนเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ โดยจักรพรรดิ์ถังเกาจง (唐高宗) และพระมเหสี (อู่เจ๋อเทียน หรือบูเช็คเทียน)เป็นประธานพิธีเฉลิมฉลองถึง  6 ครั้ง  

วัดฝ่าเหมินซื่อ จากตัวเมืองซีอานไปประมาณ 100 กม.เศษ ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองซีอานประมาณ 2 ชั่วโมง วัดนี้สร้างมาก่อนราชวงศ์ฮั่น และมารุ่งเรืองในราชวงศ์สุยถัง แต่สันนิษฐานว่าพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนที่เป็นข้อพระหัตถ์)น่าจะมาบรรจุในยุคสมัยราชวงศ์ถัง เนื่องจากสมณะเสวียนจั้งจาริกกลับมาจากชมพูทวีป ได้อัญเชิญพระไตรปิฏกต้นฉบับภาษาสันสกฤต พระสารีริกธาตุ และพุทธรูปต่าง ๆ มากมายกลับมาที่นครฉางอัน พระบรมสารีริกธาตุน่าจะอัญเชิญมาในยุคนี้  

IMG_2800
 

วัดฝ่าเหมินซื่อ (法门寺) วัดเก่าสำคัญวัดหนึ่งในยุคราชวงศ์ถัง (28 มิถุนายน2558)

 
ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนที่เป็นข้อพระหัตถ์)ได้อัญเชิญไปยังพื้นที่ส่วนที่ขยายออกไปจากวัด และสร้างอย่างใหญ่โตเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
หากเราจะเข้าไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เราจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ส่วนที่ต่อขยายจากวัด ซึ่งจัดอย่างกว้างขวางใหญ่โตมาก ใช้เวลาเดินทางจากปากทางเข้าประมาณ 2-3 กม. (ลักษณะการจัดวางผังคล้ายกับ"วัดฝอกวงซัน"ในประเทศไต้หวัน)   และพื้นที่ส่วนที่ต่อขยาย (จากที่ตั้งวัดฝ่าเหมินซื่อเดิม) จะมีรูปปั้นขนาดใหญ่จำลองพระโพธิสัตว์แต่ละองค์ตามสองข้างที่เราจะเดินไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ตามคติความเชื่อของมหายาน เมื่อเดินเข้าไปถึงอาคารขนาดใหญ่ด้านหน้า จะพบรูปปั้นพระสังกัจจายน์ ยิ้มรับความทุกข์ยากลำบากของสรรพสัตว์ปรากฎอยู่ด้านหน้า ดร.อุษาเล่าว่า รูปร่างที่สมบูรณ์ของท่านเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ มีลูกหลานเต็มบ้าน และด้านหลังพระสังกัจจายน์จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ปัจจุบันวัดฝ่าเหมินซื่อทั้งพื้นที่ดั้งเดิมและส่วนที่ขยายกลายเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน

 
IMG_2759
 
วัดฝ่าเหมินซื่อ บริเวณพื้นที่ที่สร้างขึ้นใหม่ สองข้างทางจะเป็นรูปปั้นพระนิกายมหายานองค์ใหญ่

 

IMG_2780
 
สภาพบริเวณวัดในพื้นที่ที่สร้างใหม่ จะเป็นพื้นที่โล่งกว้าง สองข้างทางปรากฎรูปปั้นพระโพธิสัตว์ แต่ละองค์(ตามคติความเชื่อของนิกายมหายาน) ซ้ายมือของภาพจะมองเห็นสถูปคือที่ตั้งของวัดฝ่าเหมินซื่อ นับแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน (ถ่ายภาพจากตัวอาคารที่สร้างใหม่ )
 
IMG_2774
 
พระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนที่เป็นข้อพระหัตถ์) ซึ่งอัญเชิญมาประทับในตัวอาคารของพื้นที่่สร้างใหม่
 
  หากจะให้เอ่ยถึงสตรีที่มีบทบาทโดดเด่นในประวัติศาสตร์จีนนั้น ชาวจีนในซีอานหลายคนที่สอบถามมา จะกล่าวเป็น
เสียงเดียวกัน ว่า "เขาภูมิใจในกษัตริย์อู่เจ๋อเทียน"  ซึ่งดร.อุษา ให้ทัศนะต่อจักรพรรดินีอู่เจ่๋อเทียนหรือบูเช็คเทียนว่าแม้ในด้านหนึ่งเราจะรับรุู้ว่าท่านมีภาพด้านลบในชีวิตตอนปลาย แต่ในช่วงแรกและช่วงกลางที่มีชีวิตอยู่ "กษัตริย์สตรีพระองค์นี้มีบทบาทในการส่งเสริมพุทธศาสนาและงานแปลพระคัมภีร์มากกว่าจักรพรรดิ์จีนทุกพระองค์ก็ว่าได้ และในช่วงที่สมณะเสวียนจั้งมีชีวิตอยู่และทำงานแปลพระคัมภีร์จึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้วย  
 
ภายหลังที่บูเช็คเทียนเป็นจักรพรรดิ์ท่านได้ปฏิรูปขุนนาง โดยเปิดให้ชาวบ้านสามารถเข้ามาแข่งขันในการสอบเป็นขุนนางได้ตามความสามารถ และยังนำเงินคลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงที่ประชาชนอดอยากยากไร้
 
 
IMG_2791
ภาพวาดบนกำแพงทางไปวัดฝ่าเหมินซื่อซึ่งเป็นวัดสำคัญในยุคนั้น ได้บอกเล่าเกี่ยวกับ
 จักรพรรดิ์ถังเกาจง และพระมเหสีอู่เจ๋อเทียน เข้าร่วมเป็นประธานพิธีการเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ 
 
 

ก่อนอู่เจ๋อเทียนจะสิ้นพระชนม์ ได้ดำริให้พระศพของพระองค์อยู่ในที่เดียวกับจักรพรรดิ์ถังเกาจง พระสวามีที่   “สุสานเฉียนหลิง” (สุสานเฉียนหลิงจากตัวเมืองซีอานประมาณ 80 กม. ) ซึ่งสุสานแห่งนี้ เป็นสุสานจักรพรรดิ์เพียงแห่งเดียวของจีนที่สมบูรณ์ที่สุดที่ไม่ถูกชาวบ้านขุดค้น หรือขโมยสิ่งของในสุสาน และชาวบ้านยังยกย่องท่านว่า “เป็นสองมหาบุรุษถังเกาจงและอู่เจ๋อเทียน” และยังเป็นสุสานแห่งเดียวของจีนที่จักรพรรดิและมเหสีฝังอยู่ด้วยกัน

IMG_2822

ทางเดินไปยังสุสานเฉียนหลิง จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการ และมีรูปปั้นข้าราชบริพารสองข้างทาง


เมื่อสังเกตจากบริเวณสุสาน จะเห็นว่าเป็นเหมือนก้อนหินวางเรียงรายทับอยู่ด้านบน ซึ่งยากแก่การขุดค้น ให้ลึกลงไป

IMG_2859

ทั่วทั้งกายภาพของภูเขาเป็นหินแกรนิต และการฝังยึดด้วยโลหะอีกชั้นหนึ่ง

จึงยากแก่การขุดโขมย

IMG_2861


 

ดร. อุษา เล่าว่า สุสานของกษัตริย์ทุกพระองค์ของจีน จะมีการพรรณาคุณงามความดีของท่านที่เสาหิน แต่ของกษัตริย์อู่เจ๋อเทียนกลับเป็นเสาหินที่ไม่มีคำบรรยายใด ๆ (Wordless Stone Stele) ซึ่งเป็นดำริของท่าน และเสาหินที่ไม่มีคำบรรยายใด ๆ นี้เอง จึงมีการตีความไปต่าง ๆ นานา แต่การให้เหตุผลสองแนวทางที่น่าสนใจคือแนวแรกอธิบายว่า “ความดีของฉันเสาหินนี้ก็บรรยายไม่หมด” แนวที่สองคือ “เปิดให้บรรยายถึงฉันได้ตามสะดวก”

IMG_2825
 
IMG_2824
 
20150704_124908
จักรพรรดินีบูเช็คเทียน (ถ่ายจากพิพิธภัณฑ์ในวัดหยุนกัง เมืองต้าถง)
 
 
ซีอาน เป็นเมืองที่น่าสนใจมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย บางคนที่เคยไปประเทศจีนหลายพื้นที่บอกว่า ซีอานน่าท่องเที่ยวที่สุด ซึ่งผู้เขียนเองเห็นว่า ซีอานทำให้เราเห็นความรุ่งเรืองของเมืองหลวงในอดีต เห็นบทบาทพุทธศาสนาในจีน รวมถึงกษัตริย์ราชวงศ์ถังที่มีบทบาทต่อการวางรากฐานพุทธศาสนา. 
 
 
หมายเหตุ  การเดินทางไปวัดฝ่าเหมืนซื่อ และสุสานเฉียนหลิง สามารถซื้อทัวร์ภายในประเทศเดินทางไปกลับภายในวันเดียวจะสะดวกกว่าการเหมารถ(แพงมาก) สามารถสอบถามจากโรงแรมที่พัก ผู้เขียนได้สอบถามราคาค่าตั่วประมาณ 340 หยวนต่อคน (ค่าเข้าชมแต่ละแห่ง มากกว่า 120 หยวน) 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

ขออภัยที่ตอบช้ามากคะ มีเวลา ไปนะคะ เมืองนี้สวยค่ะ

#2 By Oh Yo on 2015-12-22 14:10

น่าไปมากเลยค่ะ

#1 By KANITCHA SRINAKA on 2015-08-23 16:49